25è Concurs de dibuix de Sant Jordi

25 anys Sant Jordi - concurs de Dibuix Platja D'Aro

This event has ended

Participació a partir de 3 anys:

● Participants Infantils: de 3 a 12 anys

● Participants Juvenils: de 13 a 17 anys

● Participants Adults: a partir de 18 anys

El tema del dibuix serà Roses i llibres!

El nombre màxim de dibuixos per participant serà d’un

Els participants hauran de recollir a la Biblioteca la plantilla per a realitzar el dibuix a casa. La data límit per portar el dibuix a la Biblioteca serà el 17 d’abril en horaris de biblioteca.

No poden presentar-se obres premiades en altres concursos.

Les obres guanyadores seran exposades a la biblioteca a partir del dia 23 d’abril

Amb la seva participació, autoritza de forma expressa i informada a que les dades de caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Biblioteca responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, amb la finalitat de poder gestionar i controlar els actes i activitats que s’organitzen i remetre informació. Aquestes dades no seran cedides a tercers i es conservaran sempre que es mantingui la relació.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Mossèn Cinto Verdaguer, n.4, 17250 Platja d’Aro (Girona) o en biblioteca@platjadaro.com .

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’ Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades per qualsevol comentari en la següent adreça informatica@platjadaro.com

El participant declara que ostenta tots els drets de propietat i d’autoria del material presentant, així com de qualsevol altre que es pugui veure reflectit en el treball, incloent el dret a protecció de dades i a la pròpia imatge; eximint de responsabilitat en tot cas a l’Ajuntament per la manca d’aquests.

Amb la seva participació, cedeix els drets d’explotació i difusió de l’obra que presenta, i autoritzant el guanyador a la publicació del seu nom com a guanyador, així com a la captació i posterior difusió de la seva imatge en l’entrega de premis realitzada.

La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la conformitat amb el veredicte del jurat.

SISTEMA DE VOTACIÓ

El Jurat avaluarà les obres presentades tenint en compte:

● l’originalitat,

● i altres opcions que puguin ser rellevants en el concurs. En aquest cas, els criteris i les puntuacions constaran en l’acta.

El jurat podrà declarar desert qualsevol premi.

Una vegada efectuades les deliberacions, el Jurat dictarà el seu veredicte designant guanyador/s del concurs el qual deurà ser reflectit en una acta que serà signada per tots els seus membres.

El veredicte es farà públic el dia 23 d’abril de 2021

El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

Les obres guanyadores:

● ☒ romandran en propietat de l’Ajuntament i passaran a formar part del fons municipal. En aquest cas els/les autors/res de les obres autoritzen expressament a l’ajuntament a reproduir i difondre l’obra.

● ☒ seran exposades en el lloc designat per l’organització.

PREMIS

Es concedirà al/s guanyador/s del concurs, segons les categories, un val de compra per a la Llibreria Susana de Castell-Platja d’Aro pels següents imports

Participants infantils:

● Categoria A: de 3 a 5 anys. Es valorarà el millor per a cadascuna de les edats. Seran tres premis consistents en un val de compra per valor de 45€

● Categoria B: de 6 a 7 anys. 1r. Premi: val de 50€. i 2n. Premi: val de 35€

● Categoria C: de 8 a 9 anys. 1r. Premi: val de 50€. i 2n. Premi: val de 35€

● Categoria D: de 10 a 12 anys. 1r. Premi: val de 50€. i 2n. Premi: val de 35€

Participants juvenils

• 1r. Premi: 100€

• 2n. Premi: 75€

Participants adults

• 1r. Premi: 200€

• 2n. Premi:100€